Algemene voorwaarden Meekel Vijverspecialist

Artikel 1. definities

1.1 Opdrachtnemer: Meekel Vijverspecialist, Rustenburgstraat 37, 3297 LE te Puttershoek, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 59957913. Gebruiker van deze Algemene voorwaarden. Hierna te noemen Elroy Meekel.
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Elroy Meekel opdracht geeft tot het verrichten van de werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder werkzaamheden omschreven.
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst tot aanneming van werk en/of het verrichten van werkzaamheden die tussen Elroy Meekel en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, als mede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4 Werk/werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de overeenkomst en de daarbij door Elroy Meekel geleverde zaken en materialen.
1.5 Aangenomen werk: het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Elroy Meekel zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.
1.6 Materialen: levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; Zand, grond, teelaarde en compost. Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van Elroy Meekel vallen.

Artikel 2. Algemeen

2.1 De overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Elroy Meekel ondertekende opdrachtbevestiging.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Elroy Meekel en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop-en of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes

3.1 Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Elroy Meekel de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de Opdrachtgever de plicht Elroy Meekel deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt Elroy Meekel aan de Opdrachtgever vooraf de offertekosten en ontwerp kosten bekend.
3.2 Elroy Meekel brengt de offerte schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3.3 De offerte is voorzien van een dagtekening, met een looptijd van 30 dagen en is vrijblijvend, tenzij uit de offerte anders blijkt.
3.4 Eventuele transportkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever en worden, waar mogelijk, in de offerte of vermeld.
3.5 Bij klein materiaal geeft Elroy Meekel een vermoedelijk bedrag weer. Werkelijk gebruikt materiaal wordt verrekend met de eindafrekening.
3.6 De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van het in het eerste lid door de Opdrachtgever aan Elroy Meekel verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte of aanbieding door de Opdrachtgever mogelijk te maken.
3.7 De offerte vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het moment van oplevering.
3.8 De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormings methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a. Bij de prijsvormings methode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht, inclusief BTW(tenzij anders is overeengekomen).
b. Bij de prijsvormings methode regie doet Elroy Meekel een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief BTW(o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
c. Elroy Meekel kan op verzoek van de Opdrachtgever een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
d. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de Opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat Elroy Meekel voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk. Echter buiten een straal van 10 kilometer van het vestigings adres van Elroy Meekel wordt er kilometervergoeding berekent van € 0,19 per kilometer.
3.9 De offerte vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
3.10 De offerte gaat –schriftelijk dan wel elektronisch-vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
3.11 Elroy Meekel behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven ongeacht de vraag of tekenkosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.
3.12 Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Elroy Meekel wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, tekeningen en afbeeldingen binnen 14 dagen na datum der beslissing aan Elroy Meekel retour worden gezonden.
Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de Opdrachtgever, de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Meekel Vijverspecialist vergoeden in geval Elroy Meekel wel was uitgenodigd tot het doen van het tekenwerk maar hem geen opdracht tot verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
3.14 Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtgever, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke/elektronische opdrachtbevestiging door Elroy Meekel aan Opdrachtgever.
4.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of verstrekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
4.3 De Overeenkomst wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien op het moment dat de Opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toe laat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
4.4 Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Elroy Meekel niet.
4.5 Elroy Meekel is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De Opdrachtgever is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Elroy Meekel te verstrekken.
4.6 Elroy Meekel is, behoudens het daar toe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
4.7 De Overeenkomst waarbij een product moet worden besteld bij de leverancier zal naast het afsluiten van een order ook een aanbetaling moet worden gedaan van 10% van het aankoopbedrag. Het restbedrag bij oplevering van het product.
4.8 Voor een bestelling op maat een aanbetaling van 35% van het aankoopbedrag. Het restbedrag bij oplevering van het product.
4.9 Bij het afsluiten van een Overeenkomst ten behoeve van het aangaan van een opdracht wordt de volgende betalingsregeling gehanteerd:
Bij aangaan van de opdracht 35%
Drie dagen voor aanvang van de opdracht 35%
Bij oplevering van de opdracht 30%
Restbedrag na oplevering (nacalculatie verbruik kleine materialen). Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.10 Bij mondelinge wijzigingen per telefoon is het risico van verkeerde tenuitvoerlegging voor de Opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1 Elroy Meekel neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
5.2 Elroy Meekel heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Meekel Vijverspecialist zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
5.3 Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Elroy Meekel. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Elroy Meekel schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging in de opdracht

6.1 Wijziging in de Overeenkomst door de Opdrachtgever die door Elroy Meekel niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Elroy Meekel aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als het gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Elroy Meekel de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Elroy Meekel is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
6.2 Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Elroy Meekel ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Elroy Meekel als Opdrachtgever(bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
6.3 Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen oplevertijd door Elroy Meekel wordt overschreden.

Artikel 7. Prijzen

7.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s.
7.2 Indien Elroy Meekel met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is de Elroy Meekel gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijs bepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
7.3 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschied, tenzij Elroy Meekel alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Elroy Meekel rustende verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
7.4 Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Elroy Meekel gerechtigd hem al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Elroy Meekel die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
8.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is de Elroy Meekel bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
8.3 Indien Opdrachtgever wenst dat afval dat vrij is gekomen bij uitvoering van de werkzaamheden na voltooiing van de werkzaamheden door Elroy Meekel wordt afgevoerd, dient Opdrachtgever dit vooraf aan te geven aan Elroy Meekel. Elroy Meekel zal hiervoor dan een post opnemen in de offerte. Indien partijen niets overeenkomen inzake de afvoer van dit afval, dient Opdrachtgever zelf hiervoor zorg te dragen.

Artikel 9. Uitvoeringstermijn en oplevering van een werk

9.1 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de Overeenkomst is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever Elroy Meekel schriftelijk in gebreke moeten stellen, tevens dient Opdrachtgever Elroy Meekel de kans te geven om de verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
9.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien de werkzaamheden zijn goedgekeurd door Opdrachtgever, welke goedkeuring schriftelijk zal worden vastgelegd.
9.3 De werkzaamheden worden ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het werk in gebruik wordt genomen.
9.4 Indien bij de opname door Opdrachtgever zichtbare gebreken worden geconstateerd, dan dient de Opdrachtgever deze binnen 8 dagen schriftelijk te melden aan Elroy Meekel.
9.5 indien de Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om de voltooide werkzaamheden op te nemen dan wordt het werk 8 dagen na deze uitnodiging geacht automatisch te zijn goedgekeurd.

Artikel 10.Eigendomsvoorbehoud en –overdracht

10.1 Alle door Elroy Meekel geleverde zaken blijven eigendom Van Elroy Meekel totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichting jegens Elroy Meekel.
10.2 Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 11. Opzegging

11.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
11.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Elroy Meekel vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Elroy Meekel zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
11.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
11.4 Bij voortijdige beëindiging door Elroy Meekel, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Elroy Meekel met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Elroy Meekel extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

12.1 Elroy Meekel is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Elroy Meekel goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
12.2 Elroy Meekel is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Elroy Meekel kan worden gevergd.
12.3 Indien Elroy Meekel overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
12.4 Indien Elroy Meekel overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Elroy Meekel op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.5 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Elroy Meekel de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Elroy Meekel te vergoeden.
12.6 Elroy Meekel kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Elroy Meekel de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Elroy Meekel gevolg wordt gegeven is Elroy Meekel gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

13.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Elroy Meekel aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
13.3 Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
13.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
13.5 Elroy Meekel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Elroy Meekel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
13.6 Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Elroy Meekel verschuldigde.
13.7 Alle werkzaamheden welke door de Elroy Meekel geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn inbegrepen- in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
13.8 Als betalingen in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
13.9 De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte. Bij aankoop heeft Elroy Meekel het recht de opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Artikel 14. Garantie en klachten

14.1 Voor de werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Elroy Meekel eventuele kleine gebreken gratis herstellen. Om aanspraak op het gratis herstel te maken dient Opdrachtgever het geconstateerde gebrek schriftelijk te melden en aannemelijk te maken dat het gebrek het gevolg van de uitvoering van het werk door Elroy Meekel.
14.2 Op verrichte werkzaamheden geldt een garantie termijn van 1 jaar. Met uitzondering van verzakking(natuur omstandigheden) van straatwerk en plaatsing van vijvers en/of problemen door de fundering van de woning.
14.3 Op de door Elroy Meekel geleverde materialen geldt de fabrieksgarantie.
14.4 De Opdrachtgever kan geen recht op grond van dit artikel doen gelden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elroy Meekel wijzigingen in of reparaties aan de werken /werkzaamheden zijn verricht, de werken voor andere doeleinde zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn, of de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, alsook indien de Opdrachtgever jegens Elroy Meekel in verzuim is. Tevens is schade als gevolg van normaal gebruik c.q. slijtage van garantie uitgesloten.

Artikel 15. Overmacht

15.1 In geval van overmacht kunnen de levering- en andere verplichtingen van de Elroy Meekel worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de ondernemer niet mogelijk is , langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht Elroy Meekel al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
15.2 Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheden dat de Elroy Meekel de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of tijdig zijn uitgevoerd. In het bijzonder gelden als overmacht onder meer: het uitblijven van levering, niet juiste of niet tijdige levering aan Elroy Meekel door haar toeleveranciers, stakingen, extreme weersomstandigheden, maatregelen van enige overheidsinstantie, ziekte aan de zijde van Elroy Meekel.
15.3 Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de Elroy Meekel tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten delen kan worden uitgevoerd neemt de Elroy Meekel onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.
15.4 Ingeval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 Elroy Meekel niet aansprakelijk voor schade, van welk aard ook, ontstaan doordat Elroy Meekel is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
16.2 Elroy Meekel staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de Elroy Meekel in voor de eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
16.3 Elroy Meekel is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Elroy Meekel, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
16.4 Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever jegens Elroy Meekel vervallen met een termijn van een jaar na beëindiging van de opdracht.
16.5 Elroy Meekel is niet aansprakelijk voor enige schade, die voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of verwijtbare nalatigheid van Elroy Meekel.
16.6 In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Elroy Meekel beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt.
16.7 Mocht de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaan dan is de aansprakelijkheid van Elroy Meekel te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal 50% van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden. Met betrekking tot door Elroy Meekel geleverde zaken wordt de aansprakelijkheid van Elroy Meekel – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken.
16.8 Elroy Meekel is niet aansprakelijk voor de eventuele negatieve gevolgen indien de Opdrachtgever tegen het advies van Elroy Meekel in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden.
16.9 Elroy Meekel is niet aansprakelijk voor (vertragings)schade als gevolg van de aanwezigheid van vervuilde werken(asbest, chemicaliën) op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd of de locatie van het werk niet is ontruimd zoals overeengekomen.
16.10 De opdrachtgever draagt het risico van schade ontstaan door ongeschiktheid van, of gebreken aan zaken/goederen/bouwstoffen/materialen die van hem afkomstig zijn, dan wel afkomstig zijn van oor Opdrachtgever aanwezige leverancier.
16.11 indien Elroy Meekel adviezen geeft, geeft hij deze naar beste inzicht maar vrijblijvend. Hij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van deze adviezen.
16.12 Indien Elroy Meekel vanuit service oogpunt taken verricht zoals het installeren of ophangen van zaken of armaturen in het object waarin de werkzaamheden plaats vinden die buiten de overeengekomen werkzaamheden vallen, doet hij dit naar beste kunnen maar vrijblijvend. Hij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele negatieve consequenties als gevolg van de vervulling van dit soort taken.
16.13 Opdrachtgever vrijwaart Elroy Meekel van ieder risico, waarvoor Opdrachtgever zich heeft verzekerd.
16.14 Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade aan Elroy Meekel is gemeld, en indien de vordering niet binnen 1 jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 17. Intellectueel eigendom

17.1 Alle door Elroy Meekel voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Elroy Meekel. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
17.2 Alle door Elroy Meekel ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Elroy Meekel verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elroy Meekel openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 18. Vrijwaring derden

18.1 Opdrachtgever vrijwaart Elroy Meekel voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Elroy Meekel toerekenbaar is.
18.2 Opdrachtgever is gehouden om Elroy Meekel zowel in als buiten rechte bij te staan indien Elroy Meekel wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Elroy Meekel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Elroy Meekel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 19. Vervaltermijn

19.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Elroy Meekel één jaar.

Artikel 20. Contractovername

20.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Elroy Meekel over te dragen aan derden. Voor zover Elroy Meekel al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
20.2 Voorts geldt dat voor zover Elroy Meekel al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Elroy Meekel hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Elroy Meekel is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 21. Toepasselijk recht

21.1 Op alle Overeenkomsten tussen Elroy Meekel en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.2 Onverminderd het recht van Elroy Meekel een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
21.3 Van toepassing is steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.

Versie Mei 2014